xart

Vyhledávání

Zajímavosti

PODPORUJÍ NÁS
netlife.jpg
Od března 2013 zajišťuje firma Netlife, s.r.o .z Křižanova internetové připojení Obecní knihovy v Borech. Zcela zdarma!

Pan Petr Viliš vyrobil a věnoval naší knihovně krásný regál na časopisy. Děkujeme moc!
 
POSLECHNĚTE SI...
4ed54ff1f779e61384380000.jpgPísničku a krásné povídání Lichožrouti dětem 
"Abych to řek´jasně, při čteni je krásně, už nikdy nebudeš sám.
Abych to řek´ celý, čteni to je skvělý, už nikdy nebudeš sám..."
číst více ...
 
Bezpečný internet
Důležité!saferinternet.jpg
 
FB
100px-facebook_icon.svg.png
Najdete nás i na
 Facebooku
 
Titulní strana arrow Dokumenty arrow Knihovní řád
Knihovní řád

Dodatek ze dne 12.1.2012

Knihovní řád

Obecní knihovna Bory

I.                   Všeobecná ustanovení        


1. Obecní knihovna Bory (dále jen knihovna) je veřejnou knihovnou zajiš?ující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům vsouladu s Listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem ( č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám obsaženým vsystematicky budovaném knihovním fondu.

2. Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům vprovozní místnosti knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, časopisů, videokazet a prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby i půjčováním zfondů jiných knihoven a také prostřednictvím PC i na internetu.

3. Časový rozvrh knihovnických služeb je uveden vpříloze č. 1 knihovního řádu a na informační tabuli knihovny.

4. Obcí schválené poplatky (sankční poplatky, poplatky za služby, za které je provozovatel knihovny vsouladu sknihovním zákonem oprávněn poplatky stanovit) jsou uvedeny vceníku služeb a sankcí (dále jen ceník), který je přílohou č. 2 knihovního řádu.

5. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejích služeb. Absenční výpůjčku knihovna poskytuje jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. Čtenář je povinen seznámit se sknihovním řádem včetně jeho příloh, který je veřejně přístupný vknihovně. Čtenář se zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené vknihovním řádu poskytovány a že odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů podle knihovního řádu a příslušných právních předpisů.

6. Knihovna vyžaduje kregistraci čtenáře následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště.

7. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

9. Čtenářem knihovny se mohou stát:

a) občané ČR starší 15 let po předložení občanského průkazu

b) děti a mládež do 15 let pouze se souhlasem jednoho zrodičů nebo jejich zákonných zástupců

c) cizí státní příslušník po předložení cestovního pasu

d) právnické osoby na základě písemné žádosti, po předložení dokumentů je snimi uzavřena smlouva o poskytování knihovnických a informačních služeb.

10. Každému čtenáři po jeho registraci knihovna vydá čtenářský průkaz. Čtenářský průkaz je nepřenosný.

11. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště, ztrátu čtenářského průkazu i ztrátu či poškození půjčeného dokumentu, další postup se řídí přílohou č. 2 knihovního řádu.

12. Čtenář může využívat další služby knihovny jako tisk výstupů zdatabází a půjčení videokazety.

II. Výpujční řád


1. Při půjčování dokumentů zknihovního fondu platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů zapůjčených zjiné knihovny mohou platit další podmiňující ustanovení, pokud je zapůjčující knihovna stanoví.

2. Čtenář může být dočasně vyloučen zřad čtenářů pro porušení knihovního řádu a na základě vlastní žádosti.

3. Výpůjční lhůta je u knih a časopisů 1 měsíc. Knihovna má právo zkrátit výpůjční dobu u vybraných dokumentů např. získaných meziknihovní výpůjční službou. Na požádání může knihovna výpůjční dobu prodloužit 2 x , tedy nejvíce o dva měsíce.

4. Nevrátí-li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo knihovnu, účtuje knihovna čtenáři pokuty zprodlení podle ceníku.

5. Nereaguje-li čtenář na vyzvání či uhrazení dokumentu, je celá záležitost řešena právní cestou.

6. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku vtakovém stavu, vjakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady.

7. Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu a to buď zajištěním stejného titulu, nebo finančně vceně dokumentu (v oprávněných případech může knihovna stanovit cenu, odpovídající nabídce a poptávce na knižním trhu) a sankci za knihovnické zpracování dle ceníku.

8. Dokument, který je právě půjčený, si může čtenář rezervovat.

9. Odbornou a krásnou literaturu či časopisy, které knihovna nemá ve svých fondech, zajiš?uje svým čtenářům pomocí meziknihovní výpůjční služby (dále jen MVS). Tato služba se řídí platnými právními předpisy o MVS.

10. Knihovna poskytuje všem uživatelům ústní a písemné informace bibliografického a faktografického charakteru i pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů a další informace potřebné ke studiu, výkonu povolání společenských funkcí nebo kobsluze PC a používání Internetu a pod.

11. Knihovna umožňuje uživatelům vstup do PC a na Internet do přístupných bází zdarma.III.             Závěrečná ustanovení


1. Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny může čtenář sdělit písemně nebo ústně knihovníkovi popř. obecnímu úřadu.

2. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.

3. Veškeré změny knihovního řádu či jeho příloh se provádí formou dodatku.IV.             Přílohy knihovního řádu


1. Půjčovní doba

2. Ceník služeb a sankcí

3. Informace pro čtenáře knihovny - ochrana osobních údajů.


Příloha 1

Půjčovní doba


Úterý 11,30 - 13,30 hodin a  pátek 17.00 - 19.00 hodin.


Používání PC, reprografických služeb a  veřejného internetu lze uskutečnit i mimo půjčovní dobu po dohodě s knihovníkem.


Příloha 2


Ceník služeb a sankcí

1.      Sankce za porušení knihovního řádu


a) Ztráta čtenářského průkazu - vystavení duplikátu ........... 10 Kč

b) Upomínací a vymáhací výlohy


1. upomínka .......................... 10 Kč

2. upomínka .......................... 20 Kč

3. upomínací dopis ..................30 Kč


c)  Ztráta dokumentu - náhrada stejným exemplářem, případně jeho ceny  včetně výloh s tím spojených


Náhrada ceny ztracené knihy, časopisu nebo videokazety + výlohy za zpracování ztráty ...... 10 Kč/ 1 ks


2.      Služby za úhradu


- Tisk a kopírování jednostranné  A 4 ............  2 Kč/1 ks

- Tisk  a kopírování oboustranné A 4  ............ 4 Kč/1 ksPříloha  3


Informace pro čtenáře

V souladu s ustanovením § 11 odst. 8 zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění zpracovává knihovna osobní údaje o čtenářích uvedené na přihlášce čtenáře za účelem vedení knihovnické agendy, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb a byla zabezpečena ochrana knihovního fondu. Osobní údaje budou použity pouze pro jmenované účely po dobu trvání čtenářského vztahu, budou chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Knihovní řád z roku 2002 (dnes již aktualizovaným dodatkem vis výše)


Obecní knihovna Bory


I. Všeobecná ustanovení

 1. Místní knihovna  Bory (dále jen knihovna) je veřejnou knihovnou zajiš?ující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s Listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem ( č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám obsaženým v systematicky budovaném knihovním fondu.
 2. Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům v provozní místnosti knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, časopisů, videokazet a prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby i půjčováním z fondů jiných knihoven a také prostřednictvím PC i na internetu.
 3. Časový rozvrh knihovnických služeb je uveden v příloze č. 1 knihovního řádu a na informační tabuli knihovny.
 4. Obcí schválené poplatky (registrační poplatek, sankční poplatky, poplatky za služby, za které je provozovatel knihovny v souladu s knihovním zákonem oprávněn poplatky stanovit) jsou uvedeny v ceníku služeb a sankcí (dále jen ceník), který je přílohou č. 2 knihovního řádu.
 5. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejích služeb. Absenční výpůjčku knihovna poskytuje jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. Čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem včetně jeho příloh, který je veřejně přístupný v knihovně. Čtenář se zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené v knihovním řádu poskytovány a že odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů podle knihovního řádu a příslušných právních předpisů.
 6. Knihovna vyžaduje k registraci čtenáře následující osobní údaje: jméno, příjmení a bydliště.
 7. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 8. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 9. Čtenářem knihovny se mohou stát:
  1. občané ČR starší 15 let po předložení občanského průkazu
  2. děti a mládež do 15 let pouze se souhlasem jednoho z rodičů nebo jejich zákonných zástupců
  3. cizí státní příslušník po předložení cestovního pasu
  4. právnické osoby na základě písemné žádosti, po předložení dokumentů je s nimi uzavřena smlouva o poskytování knihovnických a informačních služeb.
 10. Každému čtenáři po jeho registraci knihovna vydá čtenářský průkaz. Průkaz se vystavuje na kalendářní rok a jeho platnost je třeba každoročně obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenosný.
 11. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště, ztrátu čtenářského průkazu i ztrátu či poškození půjčeného dokumentu, za což uhradí sankční poplatek podle ceníku.
 12. Za registraci v knihovně čtenář uhradí registrační poplatek podle ceníku. Tento poplatek opravňuje čtenáře k libovolnému počtu návštěv v kalendářním roce v knihovně, k absenčnímu a prezenčnímu půjčování knihovního fondu i časopisů a používání PC.
 13. Čtenář může využívat další služby knihovny jako tisk výstupů z databází a půjčení videokazety, za které hradí poplatek dle ceníku.

II. Výpujční řád


 1. Při půjčování dokumentů z knihovního fondu platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů zapůjčených z jiné knihovny mohou platit další podmiňující ustanovení, pokud je zapůjčující knihovna stanoví.
 2. Čtenář může být dočasně vyloučen z řad čtenářů pro porušení knihovního řádu a na základě vlastní žádosti.
 3. Výpůjční lhůta je u knih a časopisů 1 měsíc. Knihovna má právo zkrátit výpůjční dobu u vybraných dokumentů např. získaných meziknihovní výpůjční službou. Na požádání může knihovna výpůjční dobu prodloužit 2 x , tedy nejvíce o dva měsíce.
 4. Nevrátí-li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo knihovnu, účtuje knihovna čtenáři pokuty z prodlení podle ceníku.
 5. Nereaguje-li čtenář na vyzvání či uhrazení dokumentu, je celá záležitost řešena právní cestou.
 6. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady.
 7. Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu a to buď zajištěním stejného titulu nebo finančně v ceně dokumentu (v oprávněných případech může knihovna stanovit cenu, odpovídající nabídce a poptávce na knižním trhu) a sankci za knihovnické zpracování dle ceníku.
 8. Dokument, který je právě půjčený, si může čtenář rezervovat.
 9. Odbornou a krásnou literaturu či časopisy, které knihovna nemá ve svých fondech, zajiš?uje svým čtenářům pomocí meziknihovní výpůjční služby ( dále jen MVS). Tato služba se řídí platnými právními předpisy o MVS.
 10. Knihovna poskytuje všem uživatelům ústní a písemné informace bibliografického a faktografického charakteru i pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů a další informace potřebné ke studiu, výkonu povolání společenských funkcí nebo k obsluze PC a používání Internetu a pod.
 11. Knihovna umožňuje uživatelům vstup do PC a na Internet do přístupných bází za poplatek stanovený dle ceníku.

III. Závěrečná ustanovení


 1. Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny může čtenář sdělit písemně nebo ústně knihovníkovi popř. obecnímu úřadu.
 2. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.
 3. Veškeré změny knihovního řádu či jeho příloh se provádí formou dodatku.

IV. Přílohy knihovního řádu


 1. Půjčovní doba
 2. Ceník služeb a sankcí
 3. Informace pro čtenáře knihovny – ochrana osobních údajů.


Josef Březka Pavel Kříž

obec (razítko a podpis) knihovník (podpis)


Příloha 1

Půjčovní doba

Pátek 17.00 – 19.00 hodin

Používání 2 PC, reprografických služeb a veřejného internetu lze uskutečnit i mimo půjčovní dobu po dohodě s knihovníkem.


Příloha 2

Ceník služeb a sankcí

Registrační poplatek
Dospělí ………………………….. 20 Kč

Studenti, důchodci a děti ………… 10 Kč

Meziknihovní výpujční služba
Odeslání žádanky (poštovné) ……. 30 Kč

Sankce za porušení knihovního řádu
Upomínací a vymáhací výlohy

Ztráta čtenářského průkazu - vystavení duplikátu ……….. 10 Kč
Upomínací a vymáhací výlohy
upomínka …………………….. 10 Kč
upomínka …………………….. 20 Kč
upomínací dopis ……………… 30 Kč
Ztráta dokumentu - náhrada jeho ceny včetně výloh s tím spojených

Náhrada ceny ztracené knihy, časopisu nebo videokazety + výlohy za zpracování ztráty …… 10 Kč/ 1 ks
Služby za úhradu
Přístup na Internet …….. …. Zdarma
Tisk a kopírování jednostranné A 4 …….….. 2 Kč/1 ks
Tisk a kopírování oboustranné A 4 ………… 4 Kč/1 ks
Půjčení videokazety ………….. 10 Kč/1 ks/1 týden
Jednorázová absenční výpujčka knihy nebo časopisu ……… 10 Kč/1 ks

Příloha 3

Informace pro čtenáře

V souladu s ustanovením § 11 odst. 8 zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění zpracovává knihovna osobní údaje o čtenářích uvedené na přihlášce čtenáře za účelem vedení knihovnické agendy, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb a byla zabezpečena ochrana knihovního fondu. Osobní údaje budou použity pouze pro jmenované účely po dobu trvání čtenářského vztahu, budou chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Obecní knihovna - Bory | xart design