xart

Vyhledávání

Zajímavosti

PODPORUJÍ NÁS
netlife.jpg
Od března 2013 zajišťuje firma Netlife, s.r.o .z Křižanova internetové připojení Obecní knihovy v Borech. Zcela zdarma!

Pan Petr Viliš vyrobil a věnoval naší knihovně krásný regál na časopisy. Děkujeme moc!
 
POSLECHNĚTE SI...
4ed54ff1f779e61384380000.jpgPísničku a krásné povídání Lichožrouti dětem 
"Abych to řek´jasně, při čteni je krásně, už nikdy nebudeš sám.
Abych to řek´ celý, čteni to je skvělý, už nikdy nebudeš sám..."
číst více ...
 
Bezpečný internet
Důležité!saferinternet.jpg
 
FB
100px-facebook_icon.svg.png
Najdete nás i na
 Facebooku
 
Titulní strana arrow Dokumenty arrow Zřizovací listina
Zřizovací listina

Obecní knihovna  Bory


Zastupitelstvo obce Bory, okres Žďár nad Sázavou, schválilo na svém zasedání dne 27.12.2002 č.j. 198/8-02 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů výše uvedených zákonů zřízení Obecní knihovny (dále jen knihovna) s účinností od 1.1.2002.

 1. Knihovna je organizační složkou obce Bory.
 2. Knihovna nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a povinností.
 3. Sídlo knihovny je Bory č.p. 232.

Účel zřízení


Účelem zřízení knihovny je zaručení rovného přístupu všem bez rozdílu k veřejným knihovnickým a informačním službám, vymezeným knihovním zákonem.

Knihovna je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Je součástí systému knihoven a dalších institucí vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací činnosti.


Předmět činnosti

 1. Knihovna buduje univerzální knihovní fond se zřetelem k informačním a kulturním potřebám občanů všech sociálních a národnostních skupin obce. Buduje a využívá fond regionální literatury a tiskovin. Shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci a okolí.
 2. Aktivně propaguje a zpřístupňuje své knihovní a informační fondy individuálním i institucionálním uživatelům absenčními a prezenčními výpůjčními službami.
 3. Poskytuje a využívá meziknihovních služeb z knihovních fondů jiných knihoven (výpůjčních, bibliografických, reprografických a informačních).
 4. Zajiš?uje přístup k informacím, zprostředkovává informace ze státní správy a samosprávy. Využívá k tomu a uživatelům zpřístupňuje knihovnické a další informační zdroje. Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení. Za stanovených podmínek umožňuje přístup k placeným vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení.
 5. Pořádá přednášky, besedy, výstavy, exkurze a jiné kulturní a vzdělávací akce podporující hlavní poslání a činnost knihovny.
 6. Při zajiš?ování knihovních fondů a služeb občanům kooperuje s Úsekem pro výkon regionálních funkcí Knihovny M.J.Sychry ve Žďáře nad Sázavou a s Městskou knihovnou ve Velkém Meziříčí (nákup a zpracování knihovního fondu a časopisů, vyřazování knihovního fondu a časopisů, revize knihovního fondu, vedení přírůstkového seznamu, vedení jmenného, názvového a případně dalších katalogů).

Vedení knihovny


 1. Knihovnu vede dobrovolný knihovník, kterého jmenuje a odvolává rada obce.
 2. Knihovník odpovídá zřizovateli za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem svěřeným knihovně do užívání i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.
 3. Při vedení knihovny může knihovník spolupracovat s dalšími osobami.
 4. Za vedení knihovny náleží knihovníkovi odměna.

Hospodaření knihovny

 1. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce a je vázáno na rozpočet obce. Finanční částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovena v rámci rozpočtu obce.
 2. Knihovna hospodaří s finančními prostředky, které jí poskytne obec ze svého rozpočtu prostřednictvím Městské knihovny ve Velkém Meziříčí.
 3. Příjmy knihovny jsou příjmy obce, knihovna je odvádí na účet obce.
 4. Knihovna nakládá se svěřenými finančními prostředky podle pokynů zřizovatele.
 5. Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace (granty), finanční dary, sponzorské příspěvky apod. Účelové dotace, finanční dary a sponzorské příspěvky musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití.
 6. Získané finanční prostředky je knihovník povinen odevzdat do rozpočtu obce.
 7. Knihovní fond, movitý a nemovitý majetek, který knihovna pro svou činnost využívá je majetkem obce a je dán knihovně k užívání.

Závěrečné ustanovení

 1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou
 2. Ruší se statut Místní lidové knihovny v Borech ze dne 1.1.1982.
 3. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.
 4. Při změně podmínek bude zřizovací listina novelizována.

V Borech dne 9.1.2003


Razítko a podpis

Obecní knihovna - Bory | xart design