Pradávná ..

1897 - 1973

Ve školní kronice čteme:

Dne 8. prosince 1897 založena důst. P. Jos. Kolencem, farářem zdejším a učiteli p. R. Divíškem a K. Kořínkem "knihovna pro lid". Důst. P. farář daroval do knihovny této 80 knih, nadučitel R. Divíšek 20 knih a učitel K. Kořínek 16 knih, knihovna čítá tudíž 120 svazků. Lid knihy dosti pilně čítá a dej Bůh, by úmysl jejž zakladatelé měli "ušlechtiti a vzdělati lid", hojného ovoce přinesl. Knihy půjčují se jednou týdně v neděli, a za půjčení 1 svazku platí se 1 koruna. Knihovnu na starost vzal si p. učitel K. Kořínek.

A pak šly roky a knihovna, tedy brzy už knihovny 2, se stěhovaly na různá místa a vedla je řada knihovníků. A zdaleka ne všechno se nám podařilo vypátrat. Po panu učiteli Kořínkovi to byli např. Fr. Prudek (od 1921), Fr. Vrbka (1927),

O knihovně v Dolních Borech zápis o jejím založení nemáme. Prvním, zatím zjištěným knihovníkem byl pan Antonín Novotný (od 1938), dále Antonín Šula - stolař (od 1945), knihovna tehdy představovala jednu ozdobně vyřezávanou skříňku.

V Horních Borech to byla jedna velká skříň s asi 200 knihami a vedl ji O. Prudek. Umístěna byla v požární zbrojnici, později od roku 1947 ve škole, ta se pak změnila ve školu mateřskou a knihovna tu byla dál.

DB v roce 1951 převzal knihovnu pan Jindřich Fňukal, umístěna byla v Obecním domku (dnes naproti čekárně), kde byla i kancelář MNV. Později, asi 1952 byla přestěhována na Hájkovo, když byli vystěhováni Němcovi a potom do nového kulturního domu. Zde byly v patře dvě místnosti: knihovna a kancelář MNV.

HB 1952 knihovna byla umístěna v místnosti u Štípáků (pozdější ordinace lékaře). V letech 1957-59 vedl knihovnu pan Bedřich Fňukal. V době vykazovala knihovna 69 čtenářů 441 knih a 408 výpůjček.

Od roku 1959 byla knihovna i na Cyrilově. Vedl ji pan František Ondráček a později Josef Březka. V roce 1962 tam byla pořízena nová skříň a rozhodnuto, že na nákup knih bude věnována částka odpovídající 1 Kč na obyvatele...

HB 1960 knihovna je umístěna v KD v šatně vedle jeviště. Knihovník Václav Ochrana. Knihovna vykázala 15 čtenářů, 463 knih a 95 výpůjček

Od r. 1963 vedl knihovnu Jan Pivnička - ředitel ZDŠ. Knihovna měla 386 knih, 15 čtenářů a 216 výpůjček.

DB 1962 pan Fňukal předal knihovnu paní Nadě Inochovské. Ta potom paní uč. Králové.

Ale už v roce 1964 byla knihovnicí v obou knihovnách paní Šoukalová. V té době už začala jednání o sloučení knihoven do knihovny jedné. Což se podařilo až za 10 let.

1965 - 1968 knihovnice J. Vídeňská, učitelka MŠ. Knihovna měla 19 čtenářů, 506 knih a 115 výpůjček.

Od roku 1969 knihovna fungovala různě, většinou špatně. O tom svědčí několik zoufalých dopisů metodiček z Okresní knihovny, které byly zaslány na MNV.

1972 sloučení obcí. Knížky z knihoven z obou místních částí (z Cyrilova až v roce 1976) byly uloženy na MNV a knihovna nefungovala.